Výsledky sú uvedené i na stránkach

http://www.zilina.sk/mesto-zilina-volne-miesta-a-ponuka-verejne-obstaravanie?archiv

http://www.zilina.sk/profil-verejneho-obstaravatela-/

94.
Zverejnenie zadávania zákazky: Majetkoprávne usporiadanie vlastníckeho práva k pozemkom v k.ú. Teplička nad Váhom
Predmet zákazky:  Majetkoprávne usporiadanie vlastníckeho práva k pozemkom v k.ú. Teplička nad Váhom
Cena: prieskumom trhu
Výsledná cena: 10.050,- € bez DPH
Predpokladaná hodnota: 13.000,- € bez DPH
Lehota podpísania objednávky: do 15.01.2022
Lehota dodania: 31.12.2022
Víťazný uchádzač: I.F.I. Group, a.s., Lichardova 36, 010 01 Žilina
93.
Zverejnenie zadávania zákazky: Predaj pozemkovej nehnuteľnosti
Predmet zákazky: Predaj pozemkovej nehnuteľnosti
Cena: verejná obchodná súťaž
Výsledná cena: 54.380,- € 
Predpokladaná hodnota: 54.100,- € 
Lehota podpísania zmluvy: do 15.11.2021
Lehota dodania: po zápise na OÚ Žilina katastrálny odbor 
Víťazný uchádzač: BRC Trade, s.r.o., Priedovsie 124/30, 013 02 Gbeľany
92.
Zverejnenie zadávania zákazky: Predaj pozemkovej nehnuteľnosti
Predmet zákazky: Predaj pozemkovej nehnuteľnosti
Cena: verejná obchodná súťaž
Výsledná cena: 47.100,- € 
Predpokladaná hodnota: 40.700,- € 
Lehota podpísania zmluvy: do 22.06.2021
Lehota dodania: po zápise na OÚ Žilina katastrálny odbor 
Víťazný uchádzač: Corefin, s.r.o., Kálov 358/19, 010 01 Žilina
91.
Zverejnenie zadávania zákazky: Výrub náletových drevín, vykosenie a vyčistenie korýt vodných tokov
Predmet zákazky: Výrub náletových drevín, vykosenie a vyčistenie korýt vodných tokov
Cena: verejným obstaraním
Výsledná cena: 12.383,33 € bez DPH
Predpokladaná hodnota: 17.500,- € bez DPH 
Lehota podpísania zmluvy: do 20.01.2021
Lehota dodania: 31.03.2021
Víťazný uchádzač: EMEL SK s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača
90.
Zverejnenie zadávania zákazky: Revízia účtovníctva a daní spoločnosti Žilina Invest, s.r.o. za obdobie rokov 2015 - 2019 vrátane
Predmet zákazky: Revízia účtovníctva a daní spoločnosti Žilina Invest, s.r.o. za obdobie rokov 2015 - 2019 vrátane
Cena: prieskumom trhu
Výsledná cena: 24.950,- € bez DPH
Predpokladaná hodnota: 30.000,- € bez DPH 
Lehota podpísania zmluvy: do 31.08.2020
Lehota dodania: do 60 dní po podpise zmluvy
Víťazný uchádzač: PROTECT, spol. s r.o., Závodská cesta 4, 010 01 Žilina
89.
Zverejnenie zadávania zákazky: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti
Predmet zákazky: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti
Cena: verejným obstaraním
Výsledná cena: 4.692,- € 
Predpokladaná hodnota: 5.100,- € 
Lehota podpísania zmluvy: do 26.06.2020
Lehota dodania: 26.06.2022
Víťazný uchádzač: PREMIUM Insurance Company Limited, Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava
88.
Zverejnenie zadávania zákazky: Prenájom pozemkovej nehnuteľnosti
Predmet zákazky: Prenájom pozemkovej nehnuteľnosti Gbeľany
Cena: obchodná verejná súťaž
Výsledná cena: 390,- € bez DPH
Predpokladaná hodnota: 347,84 € bez DPH
Lehota podpísania zmluvy: do 15.05.2020
Lehota dodania: 14.05.2022
Víťazný uchádzač: AGRIS - FARM s.r.o., Priedovsie 124/30, 013 02 Gbeľany
87.
Zverejnenie zadávania zákazky: Prenájom pozemkovej nehnuteľnosti
Predmet zákazky: Prenájom pozemkovej nehnuteľnosti Teplička nad Váhom
Cena: obchodná verejná súťaž
Výsledná cena: 2.000,- € bez DPH
Predpokladaná hodnota: 1.170,- € bez DPH
Lehota podpísania zmluvy: do 15.05.2020
Lehota dodania: 14.05.2022
Víťazný uchádzač: AGRIS - FARM s.r.o., Priedovsie 124/30, 013 02 Gbeľany
86.
Zverejnenie zadávania zákazky: Prenájom pozemkovej nehnuteľnosti
Predmet zákazky: Prenájom pozemkovej nehnuteľnosti Mojš
Cena: obchodná verejná súťaž
Výsledná cena: 1.380,- € bez DPH
Predpokladaná hodnota: 550,- € bez DPH
Lehota podpísania zmluvy: do 15.05.2020
Lehota dodania: 14.05.2022
Víťazný uchádzač: AGRIS - FARM s.r.o., Priedovsie 124/30, 013 02 Gbeľany
85.
Zverejnenie zadávania zákazky: Vedenie podvojného účtovníctva, PaM, mzdy a ekonomických prác s tým spojených
Predmet zákazky: Vedenie podvojného účtovníctva, PaM, mzdy a ekonomických prác s tým spojených
Cena: verejným obstaraním
Výsledná cena: 21.280,- € bez DPH
Predpokladaná hodnota: 27.000,- € bez DPH
Lehota podpísania zmluvy: do 29.02.2020
Lehota dodania: 01.03.2020 - 31.05.2022
Víťazný uchádzač: PROTECT spol. s r.o., Závodská cesta 4, 010 01 Žilina
84.
Zverejnenie zadávania zákazky:  Periodická kontrola stavu dažďovej kanalizácie 
Predmet zákazky: Periodická kontrola stavu dažďovej kanalizácie
Cena: verejným obstaraním
Výsledná cena: 333,- € bez DPH/mesiac;7.992,-€/2 roky
Predpokladaná hodnota: 16.000,- € bez DPH
Lehota podpísania objednávky: do 13.1.2020
Lehota dodania: 13.01.2020 - 31.12.2022
Víťazný uchádzač: AQUA DEFEKT, s.r.o., Komenského 2219/21, 010 01 Žilina
83.
Zverejnenie zadávania zákazky:  Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti
Predmet zákazky: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti
Cena: verejným obstaraním
Výsledná cena: 2.540,- € 
Predpokladaná hodnota: 3.500,- € 
Lehota podpísania zmluvy: 26.06.2019
Lehota dodania: 12 mesiacov, obdobie 26.06.2019 - 25.06.2020
Víťazný uchádzač: PREMIUM Insurance Company Limited, Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava
82.
Zverejnenie zadávania zákazky:  Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti
Predmet zákazky: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti
Cena: verejným obstaraním
Výsledná cena: 0,- € 
Predpokladaná hodnota: 3.500,- € 
Lehota podpísania zmluvy:  
Lehota dodania:  
Víťazný uchádzač: zrušené v súlade § 57 ods. 1 písm. b) zákona 343/2015 Z. z. o verjnom obstaávaní v znení neskorších predpisov
81.
Zverejnenie zadávania zákazky:  Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti
Predmet zákazky: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti
Cena: verejným obstaraním
Výsledná cena: 0,- € 
Predpokladaná hodnota: 3.500,- € 
Lehota vystavenia objednávky:  
Lehota dodania:  
Víťazný uchádzač: súťaž bola zrušená nakoľko neboli doručené žiadne ponuky
80.
Zverejnenie zadávania zákazky:  Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti
Predmet zákazky: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti
Cena: verejným obstaraním
Výsledná cena: 0,- € 
Predpokladaná hodnota: 3.500,- € 
Lehota vystavenia objednávky:  
Lehota dodania:  
Víťazný uchádzač: súťaž bola zrušená nakoľko neboli doručené žiadne ponuky
79.
Zverejnenie zadávania zákazky:  Oprava stožiarov verejného osvetlenia
Predmet zákazky: 
Cena: verejným obstaraním
Výsledná cena: 8.018,95,- € bez DPH
Predpokladaná hodnota: 14.000,- € bez DPH
Lehota vystavenia objednávky: 3.6..2019
Lehota dodania: do 31.07.2019
Víťazný uchádzač: Slovenská revízna a servisná spoločnosť, s.r.o., Buzalkova 10037/10, 831 07 Bratislava
78.
Zverejnenie zadávania zákazky:  Kolaudácia cesty II/583A
Predmet zákazky: Kolaudácia cesty II/583A
Cena: verejným obstaraním
Výsledná cena: 12.000,- € bez DPH
Predpokladaná hodnota: 20.000,- € bez DPH
Lehota vystavenia objednávky: 15.4.2019
Lehota dodania: do 31.12.2019
Víťazný uchádzač: verejné obstarávanie zrušené z dôvodu doručená len 1 ponuky a zmeny okolností, za ktorých sa vyhlásilo VO
77.
Zverejnenie zadávania zákazky:  Kúpa a montáž rozvádzača verejného osvetlenia
Predmet zákazky: Kúpa a montáž rozvádzača verejného osvetlenia 
Cena: verejným obstaraním
Výsledná cena: 4.454,09 € bez DPH
Predpokladaná hodnota: 5.000,- € bez DPH
Lehota vystavenia objednávky: 15.3.2019
Lehota dodania: do 20 dní od prevzatia objednávky
Víťazný uchádzač: ELZA Bratislava a.s., o.z. Žilina, Hviezdoslavova 6, 010 01 Žilina
76.
Zverejnenie zadávania zákazky:  Vedenie podvojného účtovníctva
Predmet zákazky: Vedenie podvojného účtovníctva
Cena: prieskumom trhu
Výsledná cena: 12.000,- € bez DPH
Predpokladaná hodnota: 18.000,- € bez DPH
Lehota vystavenia objednávky: 31.1.2019
Lehota dodania: 1.2.2019 - 31.12.2019
Víťazný uchádzač: ANTEKO Tax, a.s., Prielohy 1012/C, 010 07 Žilina
75.
Zverejnenie zadávania zákazky:  Periodická kontrola stavu dažďovej kanalizácie
Predmet zákazky: Periodická kontrola stavu dažďovej kanalizácie
Cena: verejným obstaraním
Výsledná cena: 10.600,- € bez DPH
Predpokladaná hodnota: 19.900,- € bez DPH
Lehota vystavenia objednávky: 31.12.2018
Lehota dodania: 1.1.2019 - 31.12.2019
Víťazný uchádzač: ALLESMONT, s.r.o., O. Meszároša 740/10, 013 03 Varín
74.

Zverejnenie zadávania zákazky:  Geodetické práce

Predmet zákazky: Geodetické práce
Cena: prieskumom trhu
Výsledná cena: 29.900,-€ bez DPH
Predpokladaná hodnota: 36.000 - € bez DPH
Lehota vystavenia objednávky:   do 31.12.2018
Lehota dodania: 1.1.2019 - 31.12.2019
Víťazný uchádzač: Ing. Vladimír Nechuta, geodetická kancelária, Severná 15, 036 01 Martin
73.
Zverejnenie zadávania zákazky:  Predaj pozemkovej nehnuteľnosti
Predmet zákazky: Predaj pozemkovej nehnuteľnosti
Cena: elektronickou aukciou
Výsledná cena: 153.060,- € s DPH
Predpokladaná hodnota: 82.000, - € s DPH
Lehota vystavenia zmluvy: do 31.1.2019
Lehota dodania: po zápise na OÚ, katastrálny odbor Žilina
Víťazný uchádzač: Corefin, s.r.o., Jána Stražana  1233/13, 013 01 Teplička nad Váhom
72.
Zverejnenie zadávania zákazky:  Predaj pozemkovej nehnuteľnosti
Predmet zákazky: Predaj pozemkovej nehnuteľnosti
Cena: elektronickou aukciou
Výsledná cena: 202.500,- € s DPH
Predpokladaná hodnota: 138.500,- € s DPH
Lehota vystavenia zmluvy: do 31.01.2019
Lehota dodania: po zápise na OÚ, katastrálny odbor Žilina
Víťazný uchádzač: LEDIS s.r.o., Sládkovičova 600, 017 01 Považská Bystrica
71.
Zverejnenie zadávania zákazky: Odstránenie závad na verejnom osvetlení
Predmet zákazky:  Odstránenie závad na verejnom osvetlení
Cena: prieskumom trhu
Výsledná cena: 1.479,50 € (nie je platca DPH)
Predpokladaná hodnota: 2.000,- €  bez DPH
Lehota vystavenia objednávky: do 6.12.2018
Lehota dodania: podľa poveternostných podmienok najneskôr do 28.2.2019
Víťazný uchádzač: Montania Consult s.r.o., Pod Juhom 7666, 911 01 Trenčín
70.
Zverejnenie zadávania zákazky: Notebook 1ks
Predmet zákazky:  Notebook 1ks
Cena: verejným obstaraním
Výsledná cena: 750,- € bez DPH
Predpokladaná hodnota: 1.100,- €  bez DPH
Lehota vystavenia objednávky: do 7.11.2018
Lehota dodania: do 20 dní odo dňa prevzatia objednávky
Víťazný uchádzač: ADEM s.r.o., Štefánikova 30, 010 01 Žilina
69.
Zverejnenie zadávania zákazky:  Oprava stožiara VO v počte 2 ks
Predmet zákazky: Oprava stožiara VO v počte 2 ks
Cena: verejným obstaraním
Výsledná cena: 2.486,58 bez DPH
Predpokladaná hodnota: 3.000,00 bez DPH
Lehota vystavenia objednávky: do 25.10.2018
Lehota dodania: do 20 dní odo dňa prevzatia objednávky
Víťazný uchádzač: JARS Elektro, s.r.o., Kuzmányho 8428/20A
68.
Zverejnenie zadávania zákazky: Notebook 1ks
Predmet zákazky:  Notebook 1ks
Cena: verejným obstaraním
Výsledná cena: 0,- €
Predpokladaná hodnota: 1.100,-€  bez DPH
Lehota vystavenia objednávky:  
Lehota dodania:  
Víťazný uchádzač: Verejné obstarávanie bolo zrušené z dôvodu nedoručenia žiadnej ponuky
67.
Zverejnenie zadávania zákazky:  Zabezpečenie a osadenie dopravného značenia
Predmet zákazky:  Zabezpečenie a osadenie dopravného značenia
Cena: verejným obstaraním
Výsledná cena: 2.287,70 bez DPH
Predpokladaná hodnota: 2.500,00 bez DPH
Lehota vystavenia objednávky: do 12.10.2018
Lehota dodania: 25 dní odo dňa prevzatia objednávky
Víťazný uchádzač: ZNAČKY s.r.o., J. Ťatliatka 1785, 026 01 Dolný Kubín
66.
Zverejnenie zadávania zákazky:  Vykonanie elekrorevízií v zmysle platných STN
Predmet zákazky: Vykonanie elekrorevízií v zmysle platných STN
Cena: verejným obstaraním
Výsledná cena: 2.500,- bez DPH
Predpokladaná hodnota: 3.000,- bez DPH
Lehota vystavenia objednávky: do 12.10.2018
Lehota dodania: do 20 dní odo dňa prevzatia objednávky
Víťazný uchádzač: Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o. Buzalkova č. 10, 831 07 Bratislava
65.
Zverejnenie zadávania zákazky:  Oprava stožiara VO v počte 2 ks
Predmet zákazky: Oprava stožiara VO v počte 2 ks
Cena: verejným obstaraním
Výsledná cena: 1.636,77 bez DPH
Predpokladaná hodnota: 2.000,00 bez DPH
Lehota vystavenia objednávky: do 08.10.2018
Lehota dodania: do 20 dní odo dňa prevzatia objednávky
Víťazný uchádzač: JARS Elektro, s.r.o., Kuzmányho 8428/20A
64.
Zverejnenie zadávania zákazky:  Predaj pozemkovej nehnuteľnosti
Predmet zákazky: Predaj pozemkovej nehnuteľnosti
Cena: obchodnou verejnou súťažou - elektronickou aukciou
Výsledná cena: 0,- €
Predpokladaná hodnota: 62.936,- € vrátene  DPH
Lehota vystavenia zmluvy:  
Lehota dodania:  
Víťazný uchádzač: zrušená nabola doručená žiadna ponuka
63.
Zverejnenie zadávania zákazky:  Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti
Predmet zákazky: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti
Cena: verejným obstaraním
Výsledná cena: 3.240,- € 
Predpokladaná hodnota: 3.500,- € 
Lehota podpísania zmluvy: 31.05.2018
Lehota dodania: 12 mesiacov, obdobie 01.06.2018 - 31.05.2019
Víťazný uchádzač: PREMIUM Insurance Company Limited, Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava
62.
Zverejnenie zadávania zákazky: Vedenie podvojného účtovníctva, PaM, mzdy a ekonomických prác s tým spojených
Predmet zákazky: Vedenie podvojného účtovníctva, PaM, mzdy a ekonomických prác s tým spojených 
Cena: prieskumom trhu
Výsledná cena: 18.000,- € bez DPH
Predpokladaná hodnota: 19.999,- € bez DPH
Lehota podpísania objednávky: 22.05.2018
Lehota dodania: 12 mesiacov
Víťazný uchádzač: IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o., Hodžova 8, 010 01 Žilina
61.
Zverejnenie zadávania zákazky:  Obnova vodorovného dopravného značenia na ceste II/583A, II/583C, II/583D
Predmet zákazky: Obnova vodorovného dopravného značenia
Cena: prieskumom trhu
Výsledná cena: 26.354,00,- € bez DPH
Predpokladaná hodnota: 47.000,- € bez DPH
Lehota vystavenia objednávky:   do 10.4.2018
Lehota dodania: do 30.6.2018 
Víťazný uchádzač: CASSANDRA GROUP, s.r.o., Štúrova 339/26, 014 01 Bytča
60.
Zverejnenie zadávania zákazky:  Nákup notebooku
Predmet zákazky: Nákup notebooku
Cena: prieskumom trhu
Výsledná cena: 464,28,- € bez DPH
Predpokladaná hodnota: 700 - € bez DPH
Lehota vystavenia objednávky:   do 10.2.2018
Lehota dodania: do 12.2.2018 
Víťazný uchádzač: MicroTec, s.r.o., Baničova 3389/13, 010 15 Žilina
59.
Zverejnenie zadávania zákazky:  Údržba a servis výpočtovej techniky
Predmet zákazky: Údržba a servis výpočtovej techniky
Cena: prieskumom trhu
Výsledná cena: 960,- € bez DPH
Predpokladaná hodnota: 2.000 - € bez DPH
Lehota vystavenia objednávky:   do 30.1.2018
Lehota dodania: 12 mesiacov
Víťazný uchádzač: MHH s.r.o., Severná 53, 010 01 Žilina
58.
Zverejnenie zadávania zákazky:  Poskytovanie právnych služieb
Predmet zákazky: Poskytovanie právnych služieb
Cena: prieskumom trhu
Výsledná cena: 100,- € bez DPH/hod.
Predpokladaná hodnota: 19.900 - € bez DPH
Lehota vystavenia objednávky:   do 5.1.2018
Lehota dodania: 5.1.2018 - 31.12.2018
Víťazný uchádzač: STRELÁK & PARTNERS advokátska kancelária, Na vŕšku 12, 811 01 Bratislava
57.
Zverejnenie zadávania zákazky:  Správa a údržba webovej stránky www.zilinainvest.sk
Predmet zákazky: Správa a údržba webovej stránky www.zilinainvest.sk
Cena: prieskumom trhu
Výsledná cena: 25,- € bez DPH (údržba), 30,- € bez DPH (aktualizácia)
Predpokladaná hodnota: 2.000 - € bez DPH
Lehota vystavenia objednávky: do 3.1.2018
Lehota dodania: 3.1.2018 - 31.12.2018
Víťazný uchádzač: ADEM, s.r.o., Štefánikova 30, 010 01 Žilina
56.

Zverejnenie zadávania zákazky:  Geodetické práce

Predmet zákazky: Geodetické práce
Cena: prieskumom trhu
Výsledná cena: 29.000,-€ bez DPH
Predpokladaná hodnota: 35.000 - € bez DPH
Lehota vystavenia objednávky:   do 31.12.2017
Lehota dodania: 1.1.2018 - 31.12.2018
Víťazný uchádzač: Ing. Vladimír Nechuta, geodetická kancelária, Severná 15, 036 01 Martin
55.
Zverejnenie zadávania zákazky:  Predaj pozemkovej nehnuteľnosti
Predmet zákazky: Predaj pozemkovej nehnuteľnosti
Cena: verejným obstaraním
Výsledná cena: 118.500,- bez DPH
Predpokladaná hodnota: 118.336 - € bez DPH
Lehota vystavenia zmluvy: do 22.12.2017
Lehota dodania: po zápise na OÚ, katastrálny odbor Žilina
Víťazný uchádzač: Rovak s.r.o., Ihličnatá 2, 821 07 Bratislava
54.
Zverejnenie zadávania zákazky:  Zabezpečenie audítorských a overovacích prác za roky 2016 a 2017
Predmet zákazky: Zabezpečenie audítorských a overovacích prác za roky 2016 a 2017
Cena: prieskumom trhu
Výsledná cena: 10.000,- € bez DPH
Predpokladaná hodnota: 40.000,- € bez DPH
Lehota vystavenia zmluvy: 20.11.2017
Lehota dodania: 20.11.2017-30.06.2018
Víťazný uchádzač: ANDROMEDA AUDIT s.r.o., Halašova 18, 831 03 Bratislava
53.
Zverejnenie zadávania zákazky:  Periodická kontrola stavu dažďovej kanalizácie
Predmet zákazky: Periodická kontrola stavu dažďovej kanalizácie
Cena: verejným obstaraním
Výsledná cena: 12.040,- € bez DPH
Predpokladaná hodnota: 19.900,- € bez DPH
Lehota vystavenia objednávky: 31.10.2017
Lehota dodania: do 31.12.2018
Víťazný uchádzač: ALLESMONT, s.r.o., O. Meszároša 740/10, 013 03 Varín
52.
Zverejnenie zadávania zákazky:  Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti
Predmet zákazky: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti
Cena: verejným obstaraním
Výsledná cena: 3.350,- € vrátane DPH
Predpokladaná hodnota: 3.500,- € vrátane DPH
Lehota podpísania zmluvy: 30.05.2017
Lehota dodania: 12 mesiacov, obdobie 25.05.2017 - 31.05.2018
Víťazný uchádzač: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
51.
Zverejnenie zadávania zákazky:  Nákupný faktoring
Predmet zákazky: Nákupný faktoring
Cena: elektronickou aukciou
Výsledná cena: 2,5% z objemu finančných prostriedkov poskytnutých za obdobie 30 dní
Predpokladaná hodnota: max. 2,5% z pohľadávky so spracovateľským poplatkom za 30 dní (do 19.999,- € bez DPH)
Lehota podpísania zmluvy: 30.05.2017
Lehota dodania: do 12 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy
Víťazný uchádzač: JK Building, s.r.o., Hodžova 8, 010 01 Žilina
50.
Zverejnenie zadávania zákazky:  Inzercia pre Žilina Invest s.r.o.
Predmet zákazky: Inzercia pre Žilina Invest s.r.o.
Cena: verejným obstaraním
Výsledná cena: 19.788,- € bez DPH
Predpokladaná hodnota: 19.999,- € bez DPH
Lehota vystavenia objednávky: 31.5.2017
Lehota dodania: 24 mesiacov, obdobie 01.06.2017 - 30.05.2019
Víťazný uchádzač: PUBLISHING HOUSE, a.s., Jána Milca 6, 010 01 Žilina
49.
Zverejnenie zadávania zákazky:  Nákupný faktoring
Predmet zákazky: Nákupný faktoring
Cena: elektronickou aukciou
Výsledná cena: 0,- €
Predpokladaná hodnota: max. 2,5% z pohľadávky so spracovateľským poplatkom za 30 dní (do 19.999,- € bez DPH)
Lehota podpísania zmluvy:  
Lehota dodania:  
Víťazný uchádzač: zrušené, nebola doručená žiadna ponuka
48.
Zverejnenie zadávania zákazky:  Vedenie podvojného účtovníctva, PaM, mzdy a ekonomických prác s tým spojených
Predmet zákazky: Vedenie podvojného účtovníctva, PaM, mzdy a ekonomických prác s tým spojených
Cena: verejným obstaraním
Výsledná cena: 19.500,- € bez DPH
Predpokladaná hodnota: 19.999,- € bez DPH
Lehota vystavenia objednávky: 01.05.2017
Lehota dodania: 12 mesiacov, obdobie 01.05.2017-31.04.2018
Víťazný uchádzač: IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o., Hodžova 8, 010 01 Žilina
47.
Zverejnenie zadávania zákazky:  Údržba a servis výpočtovej techniky na rok 2017
Predmet zákazky:  Údržba a servis výpočtovej techniky na rok 2017
Cena: prieskumom trhu
Výsledná cena: 960,- € bez DPH
Predpokladaná hodnota: 2.000, - € bez DPH
Lehota podpísania zmluvy: 31.1.2017
Lehota dodania: 12 mesiacov alebo do vyčerpania zmluvného limitu
Víťazný uchádzač: MHH, s.r.o.Severná 53, 010 01 Žilina
46.
Zverejnenie zadávania zákazky:  Predaj pozemkovej nehnuteľnosti v Gbeľanoch
Predmet zákazky: Predaj pozemkovej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v Gbeľanoch, kat. úz. Gbeľany 
Cena: formou obchodnej verejnej súťaže - elektronickou aukciou
Výsledná cena: 0,- € vrátane
Predpokladaná hodnota: 277.536,- € vrátane DPH
Lehota podpísania zmluvy:  
Lehota dodania:  
Víťazný uchádzač: zrušené, nebola doručená žiadna ponuka
45.
Zverejnenie zadávania zákazky:  Predaj pozemku kataster Mojš
Predmet zákazky: Predaj pozemkovej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v Mojši, kat. úz. Mojš 
Cena: formou obchodnej verejnej súťaže - elektronickou aukciou
Výsledná cena: 0,- € vrátane
Predpokladaná hodnota: 176.195,42,- € vrátane DPH
Lehota podpísania zmluvy:  
Lehota dodania:  
Víťazný uchádzač: zrušené, nebola doručená žiadna ponuka
44.
Zverejnenie zadávania zákazky:  Predaj pozemkovej nehnuteľnosti v Gbeľanoch
Predmet zákazky: Predaj pozemkovej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v Gbeľanoch, kat. úz. Gbeľany 
Cena: formou obchodnej verejnej súťaže - elektronickou aukciou
Výsledná cena: 0,- € vrátane
Predpokladaná hodnota: 221.040,- € vrátane DPH
Lehota podpísania zmluvy:  
Lehota dodania:  
Víťazný uchádzač: zrušené
43.
Zverejnenie zadávania zákazky: Predaj pozemkovej nehnuteľnosti v Gbeľanoch
Predmet zákazky: Predaj pozemkovej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v Gbeľanoch, kat. úz. Gbeľany 
Cena: elektronickou aukciou
Výsledná cena: 274.600,- € vrátane
Predpokladaná hodnota: 274.323, 60 € vrátane DPH
Lehota podpísnia zmluvy: 30.11.2016
Lehota dodania: po zavkladovaní zmluvy na KO
Víťazný uchádzač: 3PANO, s.r.o., Elektrárenská 4, 831 04 Bratislava
42.
Zverejnenie zadávania zákazky: Vypracovanie geodetického plánu
Predmet zákazky: Vypracovanie geodetického plánu - externá infraštruktúra KIA Slovakia a Mobis v k.ú. Gbeľany, oddelenie parciel a zriadenie vecného bremena 
Cena: prieskumom trhu
Cena po uskutočnení prieskumu trhu: 1.035,- € vrátane DPH
Predpokladaná hodnota: 1.500,- € bez DPH
Lehota vystavenia objednávky: 20.10.2016
Lehota dodania: do 6.11.2016
Víťazný uchádzač: Ing. Vladimír Nechuta, geodetická kancelária, Severná 15, 036 01 Martin
41.
Zverejnenie zadávania zákazky: Inzercia pre Žilina Invest s.r.o. - týždenník
Predmet zákazky: Inzercia pre Žilina Invest s.r.o. - týždenník
Cena: verejným obstaraním
Výsledná cena: 2.000,- € bez DPH
Predpokladaná hodnota: 3.000,- € bez DPH
Lehota vystavenia objednávky: 30.09.2016
Lehota dodania: 7 mesiacov, obdobie 1.10.2016 - 30.4.2017
Víťazný uchádzač: Publishing House, a.s., Jána Milca 6, 010 01 Žilina
40.
Zverejnenie zadávania zákazky: Inzercia pre Žilina Invest s.r.o. - mesačník
Predmet zákazky: Inzercia pre Žilina Invest s.r.o. - mesačník
Cena: verejným obstaraním
Výsledná cena: 2.500,- € bez DPH
Predpokladaná hodnota: 3.000,- € bez DPH
Lehota vystavenia objednávky: 30.09.2016
Lehota dodania: 7 mesiacov, obdobie 1.10.2016 - 30.4.2017 alebo do vyčerpania hodnoty zákazky
Víťazný uchádzač: Business Corp., s.r.o., P. Mudroňa 5, 010 01 Žilina
39.
Zverejnenie zadávania zákazky: Grafické práce
Predmet zákazky: Grafické práce
Cena: verejným obstaraním
Výsledná cena: 2.475,- € bez DPH
Predpokladaná hodnota: 3.000,- € bez DPH
Lehota vystavenia objednávky: 30.09.2016
Lehota dodania: 7 mesiacov, obdobie 1.10.2016 - 30.4.2017 alebo do vyčerpania hodnoty zákazky
Víťazný uchádzač: Business Corp., s.r.o., P. Mudroňa 5, 010 01 Žilina
38.
Zverejnenie zadávania zákazky: Nákupný faktoring
Predmet zákazky: Zabezpečenie financovania krátkodobých záväzkov poskytnutých pri dodávkach tovaru a služieb
Cena: elektronickou aukciou
Výsledná cena: 2,5% z objemu finančných prostriedkov poskytnutých za obdobie 30 dní
Predpokladaná hodnota: max. 2,5% z pohľadávky so spracovateľským poplatkom za 30 dní (do 19.999,- € bez DPH)
Lehota podpísania zmluvy: 12.4.2016
Lehota dodania: do 12 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy
Víťazný uchádzač: ALL SECURITY s.r.o., Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
37.
Zverejnenie zadávania zákazky: Vytvorenie a prevádzaka webovej stránky www.zilinainvest.sk
Predmet zákazky: Vytvorenie nového webového sídla (stránky) splňujúcej požiadavky a podmienky na štruktúru, webdizajn, funkcie a technické r
Cena: verejným obstaraním
Výsledná cena: 25,- € bez DPH/mesačne
Predpokladaná hodnota: 2.000,- € bez DPH
Lehota vystavenia objednávky: 29.02.2016
Lehota dodania: do 31.12.2017
Víťazný uchádzač: ADEM, s.r.o., Štefánikova 30, 010 01 Žilina
36.
Zverejnenie zadávania zákazky: Vypracovanie komplexnej žiadosti a jej podanie na kontokorentný úver
Predmet zákazky: Vypracovanie komplexnej žiadosti a jej podanie na kontokorentný úver vo výške 100.000 € z finančného ústavu Prima banka Slovensko a.s.
Cena: verejným obstaraním
Výsledná cena: 1.000,- € bez DPH
Predpokladaná hodnota: 2.000,- € bez DPH
Lehota vystavenia objednávky: 29.02.2016
Lehota dodania: 60 dní od vystavenia objednávky
Víťazný uchádzač: Milan Kaľavský - STEP, Tulská 29, 010 08 Žilina
35.
Zverejnenie zadávania zákazky: Vedenie podvojného účtovníctva, PaM, mzdy a ekonomických prác s tým spojených
Predmet zákazky: Vedenie podvojného účtovníctva, PaM, mzdy a ekonomických prác s tým spojených
Cena: verejným obstaraním
Výsledná cena: 19.200,- € bez DPH
Predpokladaná hodnota: 19.999,- € bez DPH
Lehota vystavenia objednávky: 07.03.2016
Lehota dodania: 12 mesiacov
Víťazný uchádzač: Milan Kaľavský - STEP, Tulská 29, 010 08 Žilina
34.
Zverejnenie zadávania zákazky: Periodická kontrola stavu dažďovej kanalizácie
Predmet zákazky: Periodická kontrola dažďovej kanalizácie v dĺžke 12 km v katastri obcí Teplička nad Váhom, Gbeľany, Mojš - extravilán obcí
Cena: verejným obstaraním
Výsledná cena: 200,- € bez DPH/1 periodická kontrola
Predpokladaná hodnota: 19.900,- € bez DPH
Lehota vystavenia objednávky: 19.2.2016
Lehota dodania: do 31.12.2017
Víťazný uchádzač: SDK - Chobot, s.r.o., Lietavská Svinná 182, 010 07 Lietavská Svinná - Babkov
33.
Zverejnenie zadávania zákazky: Ekonomické poradenstvo
Predmet zákazky: Ekonomické poradenstvo v zmysle legislatívy Slovenskej republiky
Cena: verejným obstaraním
Výsledná cena: 30,- € bez DPH/hod.
Predpokladaná hodnota: 5.000,- € bez DPH
Lehota vystavenia objednávky: podľa potreby
Lehota dodania: v priebehu roku 2016
Víťazný uchádzač: Milan Kaľavský - STEP, Tulská 29, 010 08 Žilina
32.
Zverejnenie zadávania zákazky: Odstránenie havarijného stavu dažďovej kanalizácie
Predmet zákazky: Okamžitá výmena (doplnenie) poklopov dažďovej kanalizácie v dĺžke 12 km v katastri obcí Teplička nad Váhom, Gbeľany, Mojš - extravilán obcí
Cena: verejným obstaraním
Výsledná cena: 4.900,- € bez DPH
Predpokladaná hodnota: 5.000,- € bez DPH
Lehota vystavenia objednávky: 16.02.2016
Lehota dodania: do 7 dní od podpísania objednávky
Víťazný uchádzač: SDK - Chobot, s.r.o., Lietavská Svinná 182, 010 07 Lietavská Svinná - Babkov
31.
Zverejnenie zadávania zákazky: Daňové priznania
Predmet zákazky: Vypracovanie daňových priznaní a vecí s tým súvisiacich
Cena: verejným obstaraním
Výsledná cena: 830,- € bez DPH/ mesiac
Predpokladaná hodnota: 1.800,- € bez DPH
Lehota vystavenia objednávky: 28.02.2016
Lehota dodania: do vypracovania všetkých daňových priznaní
Víťazný uchádzač:
Milan Kaľavský - STEP, Tulská 29, 010 01 Žilina
30.
Zverejnenie zadávania zákazky: Daň z nehnuteľnosti 
Predmet zákazky: Daň z nehnuteľnosti za roky 2016, 2017, 2018
Cena: verejným obstaraním
Výsledná cena: 10.740,- € bez DPH
Predpokladaná hodnota: 15.000,- € bez DPH
Lehota vystavenia objednávky: 29.01.2016
Lehota dodania: do vypracovania všetkých daňových priznaní
Víťazný uchádzač: JK Managment, s.r.o., Hodžova 8, 010 01 Žilina
29.
Zverejnenie zadávania zákazky: Geodetické práce
Predmet zákazky: Geodetické práce
Cena: verejným obstaraním
Výsledná cena: 4.500,- € bez DPH
Predpokladaná hodnota: 4.900,- € bez DPH
Lehota vystavenia objednávky: podľa potreby
Lehota dodania: 1.2.2016 - 31.12.2017
Víťazný uchádzač: Ing. Vladimír Nechuta, geodetická kancelária, Severná 15, 036 01 Martin
28.
Zverejnenie zadávania zákazky: Poskytovanie právnych služieb
Predmet zákazky: Poskytovanie právnych služieb
Cena: prieskumom trhu
Cena po uskutočnení prieskumu trhu: 100,- EUR bez DPH/hod.
Predpokladaná hodnota: 120,- EUR bez DPH /hod.
Lehota vystavenia objednávky: 30.12.2015
Lehota dodania: do 12 mesiacov odo dňa účinnosti objednávky alebo do vyčerpania zmluvného limitu
Víťazný uchádzač: JUDr. Alan Strelák, advokát, Na vŕšku 12. 811 01 Bratislava
27.
Zverejnenie zadávania zákazky: Účtovné služby
Predmet zákazky: Účtovné služby
Cena: prieskumom trhu
Cena po uskutočnení prieskumu trhu: 830,- EUR bez DPH/mesiac
Predpokladaná hodnota: 1000,- EUR bez DPH / mesiac
Lehota vystavenia objednávky: 18.12.2015
Lehota dodania: do 25. januára 2016
Víťazný uchádzač: Milan Kaľavský - STEP, Tulská 29, 010 01 Žilina
26.
Zverejnenie zadávania zákazky: Obstaranie služieb a činností spojených s údržbou zariadení Dažďovej kanalizácie
Predmet zákazky: Činnosti spojené s údržbou Dažďovej kanalizácie v zmysle príslušnej dokumentácie a prevádzkového poriadku pre objekty SO 310 - dažďová kanalizácia a SO 311 výustný objekt dažďovej kanalizácie.
Cena: prieskumom trhu
Cena po uskutočnení prieskumu trhu: 800,- EUR bez DPH/mesiac
Predpokladaná hodnota: 1000,- EUR bez DPH / mesiac
Lehota vystavenia objednávky: 16.3.2015
Lehota dodania: do 31.3.2017 alebo do prevodu vlastníctva
Víťazný uchádzač: JARS elektro, spol. s r.o., Kuzmányho 8428/20A, 01001 Žilina
 
25.
Zverejnenie zadávania zákazky: Majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov
Predmet zákazky: Obstarávame práce naviac spojené s majetkovo-právnym vysporiadaním pozemkov v katastrálnom území Teplička nad Váhom. Najmä identifikácia vlastníkov po dedičstvách, nové zápisy na LV, vysporiadavanie duplicitných vlastnáckych zápisov pre SK, prepracovavaie KZ v nadväznosti na potreby ŽI v zmysle novo vypracovaných GP, pôdny fond, podklady pre súdneho znalca a pod.
Cena: prieskumom trhu
Cena po uskutočnení prieskumu trhu: 30,- EUR bez DPH / hodina
Predpokladaná hodnota: 30,- EUR bez DPH / hodina
Lehota vystavenia objednávky: 3.3.2015
Lehota dodania: priebežne
Víťazný uchádzač: I.F.I. Group, a.s., Lichardova 36, 010 01 Žilina
 
24.
Zverejnenie zadávania zákazky: Geodetické práce
Predmet zákazky: Predmetom obstarávania je objednanie geodetických prác - vypracovávanie geometrických plánov, podklady výkupu pozemkov a ostatné geodetické práce podľa aktuálych potrieb objednávateľa.
Cena: prieskumom trhu
Cena po uskutočnení prieskumu trhu: 19.900,- EUR bez DPH
Predpokladaná hodnota: 19.900,- EUR bez DPH
Lehota vystavenia objednávky: do 2.3.2015
Lehota dodania: v závislosti od zadania objednávateľa minimálne 12 mesiacov
Víťazný uchádzač: Ing. Vladimír Nechuta - GK, Severná 15, 036 01 Martin
 
23.
Zverejnenie zadávania zákazky: Obstaranie služieb - Služby v oblasti ekonomického, organizačného a podnikateľského poradenstva
Predmet zákazky: Spracovanie a poradenstvo pri príprave mesačného vyúčtovania čerpania rozpočtov v súlade s požiadavkami MHSR a Mesta Žilina. Spracovanie a poradenstvo koncoročného vyúčtovania čerpania rozpočtov v súlade s požiadavkami MHSR a Mesta Žilina, Služby spojené s činnosťou ekonomických poradcov v rozsahu 6 hodín mesačne.
Cena: prieskumom trhu
Cena po uskutočnení prieskumu trhu: 1.250,- EUR bez DPH / mesiac
Predpokladaná hodnota: 1.500,- EUR bez DPH / mesiac
Lehota vystavenia objednávky: do 15.3.2015
Lehota dodania: kontinuálne poskytovanie služieb od podpisu zmluvy do 31.3.2016
Víťazný uchádzač: BDO spol. s r.o., Zochova 6-8, Bratislava
 
22.
Zverejnenie zadávania zákazky: Obstaranie služieb - Daňové poradenstvo
Predmet zákazky: Daňové poradenstvo - príprava daňového priznania k DPH, príprava daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb 2015, príprava daňových priznaní k dani z nehnuteľnosti za rok 2016 a priebežné daňové poradenstvo v rozsahu 6 hodín / mesiac.
Cena: prieskumom trhu
Cena po uskutočnení prieskumu trhu: 1.250,- EUR bez DPH/bez DPH
Predpokladaná hodnota: 1.500,- EUR bez DPH / mesiac
Lehota vystavenia objednávky: do 15.3.2015
Lehota dodania: kontinuálne poskytovanie služieb od podpisu zmluvy do 31.3.2016
Víťazný uchádzač: BDO Tax, k.s., Zochova 6-8, Bratislava
 
21.
Zverejnenie zadávania zákazky: Obstaranie služieb - Vedenie účtovníctva a účtovné pradenstvo
Predmet zákazky: Vedenie účtovníctva , Komplexné spracovanie mzdovej agendy, Príprava a spracovanie riadnej účtovnej závierky, Komplexná dokladová inventarizácia účtov majetku a záväzkov, Priebežné účtovné poradenstvo v rozsahu 6 hodín / mesiac
Cena: prieskumom trhu
Cena po uskutočnení prieskumu trhu: 1.250,- EUR bez DPH/mesiac
Predpokladaná hodnota: 1.500,- EUR bez DPH / mesiac
Lehota vystavenia objednávky: do 15.3.2015
Lehota dodania: kontinuálne poskytovanie služieb od podpisu zmluvy do 31.3.2016
Víťazný uchádzač: BDO, spol. s r.o., Zochova 6-8, Bratislava
 
20.
Zverejnenie zadávania zákazky: Zverejnenie zadávania zákazky: Obstaranie služieb - zimná a letná údržba úsekov "Západnej a Východnej komunikácie"
Predmet zákazky: Obstaranie služieb - zimná a letná údržba úsekov "Západnej a Východnej komunikácie" po dobu 12 mesiacov.
Cena: prieskumom trhu
Cena po uskutočnení prieskumu trhu: Posyp chem.mat - 18,85€/km, pluhovanie a posyp 19,34€/km, strojné kosenie 23,25€/km - celkove služby nepresiahnu sumu 8.300,- €/rok bez DPH
Predpokladaná hodnota: 10.000,- EUR bez DPH
Lehota vystavenia objednávky: do 1.2.2015
Lehota dodania: kontinuálne 12 mesiacov od podpisu objednávky
Víťazný uchádzač: Správa ciest ŽSK, závod Horné Považie, ul. M.Rázusa 104, 010 01 Žilina
 
19.
Zverejnenie zadávania zákazky: Obstaranie zvislého dopravného značenia a jeho osadenie
Predmet zákazky: Nákup a osadenie zvislého dopravného značenia - č. C6a Prikázaný smer jazdy obchádzania vpravo a č.Z 4b - Smerovacia doska pravá.
Cena: prieskumom trhu
Cena po uskutočnení prieskumu trhu: 266,- EUR bez DPH
Predpokladaná hodnota: 1.500,- EUR bez DPH
Lehota vystavenia objednávky: 6.2.2015
Lehota dodania: do 15.2.2015
Víťazný uchádzač: ZNAK spol. s r.o., Nám. slobody 1407/5, 020 01 Púchov
 
18.
Zverejnenie zadávania zákazky: Profilaktická prehliadka ZABZAR
Predmet zákazky: Vykonanie profilaktickej prehliadky stavebnej a technickej časti zabezpečovacieho zariadenia na odbočke Váh za účelom zistenia parametrov káblov, návestidiel, ohrevu výmen železničného zvršku a ESA 11 a následné odstránenie zistených závad.
Cena: prieskumom trhu
Cena po uskutočnení prieskumu trhu: 17.660,- EUR bez DPH
Predpokladaná hodnota: 19.990,- EUR bez DPH
Lehota vystavenia objednávky: 25.8.2014
Lehota dodania: do 15 dní od vystavenia objednávky
Víťazný uchádzač: ADTS, s.r.o., Poľovnícka 50, 013 25 Stráňavy
 
17.
Zverejnenie zadávania zákazky: Odvoz a likvidácia odstránených krovín
Predmet zákazky: Odvoz a zlikvidovanie odstránených krovín z pozemku o rozlohe 7 ha.
Cena: prieskumom trhu
Cena po uskutočnení prieskumu trhu: 3.000,- EUR bez DPH
Predpokladaná hodnota: 3.000,- EUR bez DPH
Lehota vystavenia objednávky: 11.8.2014
Lehota dodania: do 10 dní od vystavenia objednávky
Víťazný uchádzač: Peter Lacko, Okrajová 508/2, 010 01 Žilina
 
16.
Zverejnenie zadávania zákazky: Odstraňovanie krovín
Predmet zákazky: Odstránenie krovín na pozemku o rozlohe 7 ha vo vlastníctve našej spoločnosti v okolí závodu KIA Motors a MOBIS pri Žiline.
Cena: prieskumom trhu
Cena po uskutočnení prieskumu trhu: 360 EUR bez DPH / ha, celkom 2.500,- EUR bez DPH
Predpokladaná hodnota: 400 EUR bez DPH / ha, celkom 2.800,- EUR bez DPH
Lehota vystavenia objednávky: 1.7.2014
Lehota dodania: 31.7.2014
Víťazný uchádzač: Maschinenring Slovensko, s.r.o., Murgašova 27, 927 01 Šaľa
 
15.
Zverejnenie zadávania zákazky: Majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov
Predmet zákazky: Obstarávame práce naviac spojené s majetkovo-právnym vysporiadaním pozemkov v katastrálnom území Teplička nad Váhom. Najmä identifikácia vlastníkov po dedičstvách, nové zápisy na LV, vysporiadavanie duplicitných vlastnáckych zápisov pre SK, prepracovavaie KZ v nadväznosti na potreby ŽI v zmysle novo vypracovaných GP, pôdny fond, podklady pre súdneho znalca a pod.
Cena: prieskumom trhu
Cena po uskutočnení prieskumu trhu: 30,- EUR bez DPH / hodina
Predpokladaná hodnota: 30,- EUR bez DPH / hodina
Lehota vystavenia objednávky: 30.5.2014
Lehota dodania: priebežne s finančným obmedzením v zmysle zákona VO
Víťazný uchádzač: I.F.I. Group, a.s., Lichardova 36, 010 01 Žilina
 
14.
Zverejnenie zadávania zákazky: Obstaranie služieb - služby v oblasti ekonomického, organizačného a podnikateľského poradenstva
Predmet zákazky: Spracovanie a poradenstvo pri príprave mesačného vyúčtovania čerpania rozpočtov v súlade s požiadavkami MHSR a Mesta Žilina. Spracovanie a poradenstvo koncoročného vyúčtovania čerpania rozpočtov v súlade s požiadavkami MHSR a Mesta Žilina, Služby spojené s činnosťou ekonomických poradcov v rozsahu 6 hodín mesačne.
Cena: prieskumom trhu
Cena po uskutočnení prieskumu trhu: 1.250,- EUR bez DPH / mesiac
Predpokladaná hodnota: 1.450,- EUR bez DPH / mesiac
Lehota vystavenia objednávky: 15.4.2014
Lehota dodania: kontinuálne poskytovanie služieb od podpisu zmluvy až do 31.3.2015
Víťazný uchádzač: BDO, spol. s r.o., Zochova 6-8, 811 03 Bratislava
 
13.
Zverejnenie zadávania zákazky: Obstaranie služieb - Daňové poradenstvo
Predmet zákazky: Daňové poradenstvo - príprava daňového priznania k DPH, príprava daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb 2014, príprava daňových priznaní k dani z nehnuteľnosti za rok 2015 a priebežné daňové poradenstvo v rozsahu 6 hodín / mesiac.
Cena: prieskumom trhu
Cena po uskutočnení prieskumu trhu: 1.250,- EUR bez DPH / mesiac
Predpokladaná hodnota: 1.450,- EUR bez DPH / mesiac
Lehota vystavenia objednávky: 15.4.2014
Lehota dodania: kontinuálne poskytovanie služieb od podpisu zmluvy až do 31.3.2015
Víťazný uchádzač: BDO Tax, k.s., Zochova 6-8, 811 03 Bratislava
 
12.
Zverejnenie zadávania zákazky: Obstaranie služieb - Vedenie účtovníctva a účtovné pradenstvo
Predmet zákazky: Vedenie účtovníctva , Komplexné spracovanie mzdovej agendy, Príprava a spracovanie riadnej účtovnej závierky, Komplexná dokladová inventarizácia účtov majetku a záväzkov, Priebežné účtovné poradenstvo v rozsahu 6 hodín / mesiac
Cena: prieskumom trhu
Cena po uskutočnení prieskumu trhu: 1.250,- EUR bez DPH / mesiac
Predpokladaná hodnota: 1.450,- EUR bez DPH / mesiac
Lehota vystavenia objednávky: 15.4.2014
Lehota dodania: kontinuálne poskytovanie služieb od podpisu zmluvy až do 31.3.2015
Víťazný uchádzač: BDO, spol. s r.o., Zochova 6-8, 811 03 Bratislava
 
11.
Zverejnenie zadávania zákazky: Obstaranie služieb - odburinenie a kosenie pozemkov ŽI
Predmet zákazky: Obstaranie kosenia a odburinenia pozemkov okolo závodov KIA Motors a Mobis vo výmere 50 ha.
Cena: priekumom trhu
Cena po uskutočnení prieskumu trhu: 9.500,- EUR bez DPH / 190,- EUR bez DPH / ha
Predpokladaná hodnota: 19.500,- EUR bez DPH / 390,- EUR bez DPH/ha
Lehota vystavenia objednávky: 10.4.2014
Lehota dodania: do 3 mesiacov od podpísania objednávky
Víťazný uchádzač: Maschinenring Slovensko s.r.o., Murgašova 27, 927 01 Šaľa
 
10.
Zverejnenie zadávania zákazky: Obstaranie služieb spojených s inžinierskou činnosťou a stavebným dozorom
Predmet zákazky: Obstranie služieb spojených s inžinierskou činnosťou a stavebným dozorom na majetku vo vlatníctve ŽI. V rozsahu 280 hodín.
Cena: prieskumom trhu
Cena po uskutočnení prieskumu trhu: 15.400,- EUR bez DPH
Predpokladaná hodnota: 16.000,- EUR bez DPH
Lehota vystavenia objednávky: 12.3.2014
Lehota dodania: do 31.12.2014
Víťazný uchádzač: Tercia, spol. s r.o., Závodská cesta 2958/6, Žilina
 
9.
Zverejnenie zadávania zákazky: Obstaranie služieb a činností spojených s údržbou zariadení Dažďovej kanalizácie
Predmet zákazky: Činnosti spojené s údržbou Dažďovej kanalizácie v zmysle príslušnej dokumentácie a prevádzkového poriadku pre objekty SO 310 - dažďová kanalizácia a SO 311 výustný objekt dažďovej kanalizácie
Cena: prieskumom trhu
Cena po uskutočnení prieskumu trhu: 10.680,- EUR / rok bez DPH
Predpokladaná hodnota: 11.000,- EUR / rok bez DPH
Lehota vystavenia objednávky: 13.1.2014
Lehota dodania: do 31.12.2014
Víťazný uchádzač: JARS ELEKTROTECHNIK, spol. s r.o., K Cintorínu č.651, Žilina
 
8.
Zverejnenie zadávania zákazky: Geodetické práce
Predmet zákazky: Predmetom obstarávania je objednanie geodetických prác - vypracovávanie geometrických plánov, podklady výkupu pozemkov a ostatné geodetické práce podľa aktuálych potrieb objednávateľa.
Cena: priekumom trhu
Cena po uskutočnení prieskumu trhu: do 20.000,- EUR bez DPH
Predpokladaná hodnota: do 20.000,- EUR bez DPH
Lehota vystavenia objednávky: 15.1.2014
Lehota dodania: počas roka 2014
Víťazný uchádzač: Ing. Vladimír Nechuta - Geodetická kancelária Martin, Severná 15, 036 01 Martin
 
7.
Zverejnenie zadávania zákazky: Obstarávanie vypracovania projektovej dokumentácie a vykonanie úradných skúšok
Predmet zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie a vykonanie úradnej skúšky - elektroinštalácie a technologické rozvody ČS KIA
Vypracovanie projektovej dokumentácie a vykonanie úradnej skúšky - elektroinštalácie a technologické rozvody ČS Mobis
Vypracovanie revíznych skúšok a dokumentácie na elektrické rozvody SO14.1
Cena: prieskumom trhu
Cena po uskutočnení prieskumu trhu: 8.280,- EUR bez DPH
Predpokladaná hodnota: 15.000,- EUR bez DPH
Lehota vystavenia objednávky: 13.1.2014
Lehota dodania: do 2 mesiacov od podpísania objednávky
Víťazný uchádzač: JARS ELEKTROTECHNIK, spol. s r.o., K Cintorínu č.651, Žilina
 
6.
Zverejnenie zadávania zákazky: Obstaranie služieb - zimná a letná údržba úsekov "Západnej a Východnej komunikácie"
Predmet zákazky: Obstaranie služieb - zimná a letná údržba úsekov "Západnej a Východnej komunikácie" po dobu 12 mesiacov
Cena: priekum trhu
Cena po uskutočnení prieskumu trhu: 8.300,- EUR bez DPH
Predpokladaná hodnota: 8.500,- EUR bez DPH
Lehota vystavenia objednávky: 23.12.2013
Lehota dodania: 12 mesiacov od podpisu objednávky
Víťazný uchádzač: Správa ciest ŽSK
 
5.
Zverejnenie zadávania zákazky: Obstaranie služieb - údržba cestnej siete
Predmet zákazky: Údržba cestnej siete - oprava a odburinenie chodníkov,oprava a údržba dopravného značenia, vyčistenie cestných žľabov, odstránenie a výmena kanalizačných poklopov, vyčistenie kanalizácie, úprava plôch pred el.rozvodnými skriňami, odstránenie nepovolených reklám
Cena: prieskum trhu
Cena po uskutočnení prieskumu trhu: 13.826,- EUR bez DPH
Predpokladaná hodnota: 15.000,- EUR bez DPH
Lehota vystavenia objednávky: 15.11.2013
Lehota dodania: do 30 dní od vystavenia objednávky
Víťazný uchádzač: Tercia, spol. s r.o., Závodská cesta 2958/6, Žilina
 
4.
Zverejnenie zadávania zákazky: Obstaranie materiálu-kanálové mreže na vpusť typ C250
Predmet zákazky: Dodávka 80 ks kanálových mreží na vpusť typu C 250
Cena: prieskumom trhu
Cena po uskutočnení prieskumu trhu: 7.592,- EUR bez DPH
Predpokladaná hodnota: 8.000,- EUR bez DPH
Lehota vystavenia objednávky: 30.8.2013
Lehota dodania: do 15 dní od vystavenia objednávky
Víťazný uchádzač: Tercia spol. s r.o., Závodská cesta 2958/6, Žilina
 
3.
Zverejnenie zadávania zákazky: Obstaranie materiálu - kanálové mreže na vpusť typ D 400
Predmet zákazky: Dodávka 110 ks kanálových mreží na vpusť typ D 400
Cena: prieskumom trhu
Cena po uskutočnení prieskumu trhu: 10.813,- EUR bez DPH
Predpokladaná hodnota: 11.000,- EUR bez DPH
Lehota vystavenia objednávky: 30.8.2013
Lehota dodania: do 15 dní od vystavenia objednávky
Víťazný uchádzač: Tercia spol. s r.o., Závodská cesta 2958/6, Žilina
 
2.
Zverejnenie zadávania zákazky: Majetkovo právne vysporiadanie pozemkov
Predmet zákazky: Obstarávame práce naviac spojené s majetkovo-právnym vysporiadaním pozemkov v katastrálnom území Teplička nad Váhom. Najmä identifikácia vlastníkov po dedičstvách, nové zápisy na LV, vysporiadavanie duplicitných vlastnáckych zápisov pre SK, prepracovavaie KZ v nadväznosti na potreby ŽI v zmysle novo vypracovaných GP, pôdny fond, podklady pre súdneho znalca a pod.
Cena: prieskumom trhu
Cena po uskutočnení prieskumu trhu: 30,- EUR bez DPH / hodina
Predpokladaná hodnota: 30,- EUR bez DPH / hodina
Lehota vystavenia objednávky: 17.7.2013
Lehota dodania: priebežne s finančným obmedzením v zmysle zákona VO
Víťazný uchádzač: I.F.I. Group, a.s., Lichardova 36, 010 01 Žilina
 
1.
Zverejnenie zadávania zákazky: Geodetické práce
Predmet zákazky: Predmetom obstarávania je objednanie geodetických prác - vypracovávanie geometrických plánov, podklady výkupu pozemkov a ostatné geodetické práce podľa aktuálych potrieb objednávateľa.
Cena: prieskum trhu
Cena po uskutočnení prieskumu trhu: do 10.000,- EUR bez DPH
Predpokladaná hodnota: do 10.000,- EUR bez DPH
Lehota vystavenia objednávky: 1.7.2013
Lehota dodania: do konca roka 2013
Víťazný uchádzač: Ing. Vladimír Nechuta - Geodetická kancelária Martin, Sevetná 15, 03601 Martin