Predĺženie lehoty !

Spôsob podávania návrhov: poštou alebo osobne do podateľne na adresu: Žilina Invest, s.r.o., Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina v zalepenej obálke s heslom "súťaž - prenájom pozemkovej nehnuteľnosti neotvárať" v lehote najneskôr do 11.10.2022 do 12:00 hod.

 

Výzva 

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ S VYUŽITÍM ESP: Prenájom pozemkovej nehnuteľnosti

 

Predmetom prenájmu je pozemková nehnuteľnosť definovaná podľa prílohy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto verejnej obchodnej súťaže.

Výber nájomcu sa uskutočňuje formou obchodnej verejnej súťaže a následne poradie sa určí elektronickou aukciou

Termín podávania návrhov: do 03.10.2022 do 12.00 hod.

Prílohy:


/files/V%C3%BDzva%20na%20obchodn%C3%BA%20verejn%C3%BA%20s%C3%BA%C5%A5a%C5%BE.docx

/files/Sutazne_podklady___zoznam_pozemkov.xls

/files/Sutazne_podklady___Zmluva_.pdf