Sadzobník spoplatňovaných úkonov pri realizácii § 21 zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. v planom znení vzhlášky MF SR č. 481/2000 Z.z.

o podrobnostiach úhrady nákladov na sprístupnenie informácií:

 

Tlač alebo kopírovanie čiernobiele:

A4 jednostranne 0,10 €

A4 obojstranne 0,18 €

A3 jednostranne 0,15 €

A3 obojstranne 0,25 €

 

- CD - médium, DVD - médium 0,50 €

- Obálka s doručenkou 0,12 €

- Poštová poukážka s realizáciou 0,06 €

 - Poštovné, faxové a telefonické služby budú spoplatnené podľa platného cenníka.

 

Spôsoby úhrady nákladov:

- poštovou poukážkou,

- bezhotovostným prevodom na účet v banke,

- v hotovosti do pokladne Žilina Invest, s.r.o..

 

Poštovné a telefonické služby budú spoplatnené podľa platného cenníka. Žilina Invest, s.r.o.môže úhradu do výšky 3 eur odpustiť.

Pokiaľ budú poskytnuté informácie na iných nosičoch alebo inými spôsobmi, poplatky sa určia podľa všeobecne platných cien jednotlivých nosičov, služieb alebo prostriedkov.

Pri zmenách cien budú automaticky upravené aj poplatky za príslušné úkony.

Ceny sú vrátane DPH.