Na základe zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov majú občania právo žiadať o sprístupnenie informácií.

Žiadosť musí obsahovať nasledovné  údaje:

  • komu je určená,
  • kto ju podáva (fyzická osoba uvedie meno, priezvisko, bydlisko; právnická osoba uvedie obchodné meno, sídlo),
  • akú informáciu si žiada sprístupniť,
  • spôsob akým sa sprístupnenie informácie žiada,
  • musí byť datovaná a pri písomnej žiadosti podpísaná žiadateľom.

Žiadosť možno podať:

  • písomne ako poštovú zásielku na adresu:

Žilina Invest, s.r.o., Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

  • písomne osobným doručením do podateľne,
  • ústne u konateľov spoločnosti,
  • telefonicky na čísle 041/562 31 94
  • elektronickou poštou na adresu: zilinainvest@zilinainvest.sk.

Žiadosť je možné podať osobným doručením, ústne alebo telefonicky počas pracovných dní v čase od 8.00 do 14.00 h.

Žiadosti podané elektronickou poštou možno podávať bez časového obmedzenia.

 

Opravné prostriedky:

Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia

rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá

rozhodnutie vydala alebo mala vydať.